Zdroje informací

Při tvorbě webu jsem využíval materiálů z Wikipedia.cz a Wikipedia.org přístupných pod GPL licencí. Některá slova do Chorvatského slovníku mám odtud.